Στα πλαίσια τη βασικής ιδέας που υποστηρίζει η κοινωνική επιχειρηματικότητα, είναι η χρήση καινοτομιών που θεωρούνται επαρκείς για την αντιμετώπιση διαφόρων κοινωνικών ζητημάτων, όπως για παράδειγμα, η αντιμετώπιση της φτώχειας, ο περιορισμός της πρόσβασης στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως στην περίπτωση απομακρυσμένων ή υποβαθμισμένων περιοχών, την παροχή σχεδίων με λύσεις που σχετίζονται με την ανεργία των νέων, ή ακόμη και να ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών στις σύγχρονες κοινωνίες με την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, με τη διατήρηση της πρόσβασης των γυναικών σε πιστώσεις κλπ.

Για την επίλυση παρόμοιων των προαναφερθέντων προβλημάτων, οι κοινωνικοί επιχειρηματίες προχωρούν στη χρήση διαφόρων τεχνολογικών καινοτομιών. Πιο συγκεκριμένα, θα τεκμηριώσουμε αυτό το επιχείρημα παρέχοντας μια λίστα από παραδείγματα που προέρχονται από συνηθισμένες περιπτώσεις και οι οποίες υποδεικνύουν τρόπους με τους οποίους οι τεχνολογικές εφαρμογές ενισχύουν την κοινωνική καινοτομία.

Για παράδειγμα, στην πλειοψηφία των λεγόμενων τρίτων χωρών, και στους αγρότες και στους συ σχετιζόμενους εργαζομένους θα πρέπει να παρέχονται χρονικές ενημερώσεις σχετικά με τις καιρικές συνθήκες, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα σποράς με σκοπό να σχεδιάσουν τα σχέδια συγκομιδής τους. Επιπλέον, στην περίπτωση των ψαράδων που ζουν στις παράκτιες περιοχές θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις προγνώσεις καιρού, και ειδικότερα η πρόβλεψη για την καταιγίδα. Για το σκοπό αυτό, οι σχετικές εφαρμογές για κινητά θα ήταν οι πιο αποτελεσματικές για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Επιπροσθέτως, το παράδειγμα των ειδικών περιπτέρων πληροφορικής το οποίο έχει ενσωματωθεί σε πολλές απομακρυσμένες (αγροτικές) περιοχές της Ινδίας, με στόχο την παροχή τεχνολογικής ικανότητας τόσο στους εφήβους όσο και στους νέους, προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητές τους να βρουν μια καλύτερη δουλειά στο μέλλον, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τα επίπεδα απασχολησιμότητας ατόμων που έχουν μεγαλώσει στις αγροτικές περιοχές. Ένα άλλο αξιοσημείωτο παράδειγμα, είναι η δημιουργία χρήσης εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, η επικοινωνία μεταξύ των ιδρυμάτων μικροπιστώσεων και των αποδεκτών της εν λόγω χρηματοδοτικής βοήθειας επηρεάζοντας έτσι τόσο τις διαδικασίες εξόφλησης όσο και τη χρήση της πίστωσης.

Η Καινοτομία στις Κινητές Συσκευές

Μέσα από τα παραδείγματα που έχουν παρασχεθεί στην προηγούμενη παράγραφο, ένα πράγμα θα μπορούσε κανείς να διερευνήσει – ακόμη και εν συντομία – τον προεξέχοντα ρόλο της τεχνολογίας ως έναν τρόπο επίλυσης διαφορετικών κοινωνικών προβλημάτων. Και ακριβώς για αυτό το λόγο, οι κοινωνικοί επιχειρηματίες σήμερα τείνουν να χρησιμοποιούν τεχνολογικές καινοτομίες για την ανάπτυξη της κοινωνικής καινοτομίας, οδηγώντας έτσι στη δημιουργία μιας πραγματικής κοινωνικής αξίας. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία τα οποία εκθέτουν τα Ενωμένα έθνη, σήμερα, τα ποσοστά των ανεξάρτητων που κατέχουν ένα προσωπικό κινητό τηλέφωνο έχει πρόσφατα υπερέβη το ποσοστό αυτών που κατέχουν τουαλέτα, γεγονός που αποτελεί αναμφισβήτητα την απόδειξη στην οποία η κινητή επανάσταση έχει επηρεάσει ακόμη και τις ανεπαρκείς ή μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες.

Κοινωνικά και Επαγγελματικά Δίκτυα

Είναι ευρέως γνωστό ότι σε πολλές χώρες, επαγγελματίες με μια ποικιλία ειδικοτήτων όπως οι έμποροι, οδηγοί ή εύχρηστα άτομα και επιχειρηματίες τείνουν να χρησιμοποιούν σχετικές τεχνολογικές εφαρμογές ως μέσο επικοινωνίας με τους πελάτες ή ακόμη και με άλλους επαγγελματίες με τους οποίους συνεργάζονται, όπως προμηθευτές, πωλητές, και διοικητικά στελέχη. Σε αυτή τη περίπτωση , η τεχνολογία παρέχει χρήσιμα κανάλια επικοινωνίας και ολοκλήρωσης μιας σειράς εργασιών, χτίζοντας έτσι μια αλυσίδα από ανεξάρτητους και λειτουργίες που είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τον τρόπο εργασίας με τον πλέον πιο ευεργετικό τρόπο. Παρόλα αυτά, υπάρχει χώρος για βελτίωση όταν πρόκειται για τέτοιες εφαρμογές, με σκοπό να είναι σε θέση να εγγυηθούν ‘ασφάλεια’ με τη χρήση τέτοιων καινοτομιών. Σε αυτό το στάδιο, θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι είναι ζήτημα των δημιουργών τέτοιων εφαρμογών να θεσπίσουν τους απαραίτητους κανονισμούς και διαδικασίες παρακολούθησης αυτών των πλατφορμών, ενώ εναπόκειται στον χρήστη να χρησιμοποιεί την πληθώρα των τεχνολογικών καινοτομιών με έναν ευεργετικό τρόπο.

Δυνατές Συμμαχίες και Οικοσυστήματα που αποτελούνται από την Οργάνωση Διαφόρων Κλιμάκων

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων πολλών μη κερδοσκοπικών οργανισμών ή κοινωνικών επιχειρήσεων είναι η σύνθεση συνεργιών και ισχυρών συμμαχιών, ή με άλλα λόγια, η δημιουργία ενός δια-δραστικού καταλόγου που αποτελείται από ένα ολόκληρο οικοσύστημα εσωτερικών και παγκόσμιων θεσμών – όπως επενδυτές, φορείς καινοτομίας, σύμβουλοι, νομικοί σύμβουλοι, προσωπικότητες που επηρεάζουν την κοινωνία, εμπλεκόμενοι, επικεφαλής οργανισμών, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, απλοί χρήστες και ομάδες στόχοι, κτλ- που συνεργάζονται με ολιστικό τρόπο, καθώς βρίσκονται σε μια τεράστια διαδικτυακή πλατφόρμα, δημιουργώντας μια ψηφιακή ομπρέλα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πολλές μορφές τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτομίας για να παράγει κοινωνική αξία σε μια πιο διεθνή κλίμακα.

Επίσης, αυτός ο ψηφιακός τόπος θα παρέχει την ευκαιρία σε ανεξάρτητους και οργανισμούς μιας μικρότερης οικονομικής ή/και επιχειρησιακής κλίμακας, ή ινστιτούτα όπου -για διάφορους λόγους- θεωρούνται μη προνομιούχα, να αποτελούν μέρος μιας τεράστιας ολότητας, μέσω της οποίας θα μπορούσαν να διαπραγματευτούν με όρους αυτονομίας και ισότητας την ίδια στιγμή. Με αυτό το τρόπο, οργανισμοί μικρότερης κλίμακας θα μπορούσαν να ευνοηθούν από την ανταλλαγή και στη συνέχεια από την υιοθέτηση κοινών βέλτιστων πρακτικών, αναβαθμίζοντας έτσι τους πόρους τους, βελτιώνοντας τις ικανότητές τους και εκσυγχρονίζοντας τον τρόπο λειτουργίας τους.

Επίτευξη Παγκόσμιου Κοινού

Εξετάσαμε κατά πόσο μια τέτοια χρήση της τεχνολογίας παρέχει βοήθεια σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες ατόμων που δεν εξυπηρετούνται, ενισχύοντας έτσι τους νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Με την τεχνολογική επανάσταση και τις ψηφιακές τεχνολογίες οι κοινωνικοί επιχειρηματίες μπορούν να λειτουργήσουν με διακρατικό τρόπο, προσεγγίζοντας το διεθνές κοινό και εξαλείφοντας παράγοντες όπως η απόσταση και η κλίμακα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις μικροπιστώσεις τους, καταστάσεις που οδήγησαν στη δημιουργία δικτύων και οικοσυστημάτων των οργανισμών, δημιουργώντας έτσι οικονομική και κοινωνική αξία, υποδεικνύοντας έτσι τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να υιοθετηθεί τεχνολογική καινοτομία με σκοπό να συμβάλει στη διαμόρφωση του κοινωνικού κεφαλαίου.