Στο εργασιακό της πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει ένα μοντέλο για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ένα νομικό χαρακτήρα που σχετίζεται στο πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα, παρόλο που παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες όπως: οι κύριες δραστηριότητες τους είναι κοινωνικές (όχι απαραίτητα αποκλειστικά κοινωνικές) και υπάρχει η ανάγκη επένδυσης ενός μεριδίου των κερδών στην ίδια κοινωνική δραστηριότητα.

Στόχοι

Στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σοβαρής οικονομικής κρίσης και ύφεσης, η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα σε πολιτικό Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει την ύπαρξη κοινωνικών παραγόντων που αποτρέπουν πολλά άτομα να ξεκινήσουν μια επιχείρηση και επιπλέον υπάρχει η ανάγκη για ενίσχυση της επιχειρηματικής κουλτούρας μεταξύ των πολιτών της Ε.Ε. γενικότερα. Η κοινωνική οικονομία στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, δεν στοχεύει μόνο στην καταπολέμηση του αποκλεισμού και της ανεργίας (που έχει φτάσει στο 11%), αλλά και στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων που συνδέονται με την παγκόσμια φτώχια, την κλιματική αλλαγή, την κατάχρηση ενέργειας και εξουσίας, τις ακατάλληλες υπηρεσίες υγείας και την παρωχημένη ή ελλιπή εκπαίδευση κτλ.

Το ‘Society Profits’ είναι ένα έργο που αποτελεί συνεργασία τριών οργανώσεων (ΜΚΟ), της κυπριακής CIP, του ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και της πορτογαλικής Madan Parque, και βασίζεται στην στρατηγική 2020 της ΕΕ, που επιδιώκει να αντιμετωπίσει με ποικίλους τρόπους τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ με βάση την ανάπτυξη, μέσω των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοδοξεί να δημιουργήσει Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT), που θα βασίζονται σε προϊόντα που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη, στην ενίσχυση δεξιοτήτων και ταυτόχρονα θα αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις.

Κατά συνέπεια, το έργο ‘Society Profits’ αρχικά στοχεύει στην εκπαίδευση της επόμενης γενιάς επιχειρηματιών ενισχύοντας πιθανούς πολλαπλασιαστές, όπως οργανισμούς νέων, με υλικό και κατάρτιση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμα και της διαδικτυακής εκπαιδευτικής δραστηριότητας που θα σχεδιαστεί στο πλαίσιο του έργου. Πιο συγκεκριμένα, τα αρχικά αποτελέσματα του έργου (Ο1 και Ο2) είναι ένα διαδικτυακό μάθημα, το οποίο θα εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνικοί επιχειρηματίες θα αξιοποιούν επιχειρηματικές τεχνικές και προσεγγίσεις του ιδιωτικού τομέα για την επίλυση κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως τον τερματισμό της φτώχιας, την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, την υποστήριξη των ευπαθών πληθυσμών κτλ. Το διαδικτυακό μάθημα δίνει διαφορετικούς ορισμούς για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, για τις σύγχρονες επιχειρηματικές δομές, εφαρμοσμένων μοντέλων και τεχνολογική καινοτομία ανοιχτού κώδικα.

Αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν με την ενσωμάτωση μιας σειράς ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ICT) και εκπαιδευτικού υλικού, με κουίζ, τα οποία θα σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηριχθεί η διαδραστικότητα και ο εναλλακτικός τρόπος μάθησης, καθώς και με την αξιοποίηση των διαφόρων διαθέσιμων δωρεά λογισμικών όπως το ‘Wave’ το οποίο επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να επικοινωνήσουν με τους νέους που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια κοινωνική επιχείρηση, με επεξηγηματικά βίντεο που θα σχετίζονται με επιτυχημένα παραδείγματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας , σχετικά με την διαδικασία υιοθέτησης μιας επιχειρηματικής ιδέας, όπως και με πακέτα πληροφοριών που σχετίζονται με τις ενεργές διαδικτυακές αιτήσεις, τα διαδικτυακά περιβάλλοντα και τα δεδομένα σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προέρχονται από διαφορετικές

δομές, από κρατικές χρηματοδοτήσεις έως ιδιώτες επενδυτές. Γενικότερα, το διαδικτυακό μάθημα θα υποστηρίζει τους χρήστες, μέσω των εξατομικευμένων ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων να δημιουργήσουν την μοναδική τους πορεία, η οποία ξεκινάει με την καινοτόμα ιδέα και ολοκληρώνεται με το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση σε πιθανούς κινδύνους (οικονομικούς, νομικούς κτλ) που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η κοινωνική επιχείρηση.

Ακόμα, μια εύχρηστη ηλεκτρονική πλατφόρμα (Ο3) θα δημιουργηθεί για να δώσει πρακτικές πληροφορίες στους χρήστες για το πως θα είναι μέλη ενός ισχυρού, καλά οργανωμένου Ευρωπαϊκού δικτύου που θα συνδέεται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Με αυτό τον τρόπο, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα εμπλουτιστεί με τον «Κατάλογο των κοινωνικών επιχειρήσεων» στην ΕΕ, ο οποίος πρακτικά είναι μια λίστα με «τις κοινωνικές επιχειρήσεις με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ΕΕ, με βάση τον αριθμό των επωφελούμενων και την μοναδικότητα της κάθε μιας κοινωνικής επιχείρησης», την οποία ο κάθε εταίρος του έργου θα επικοινωνήσει ώστε να δημιουργηθεί συνεργασία με τους νέους για σκοπούς πρακτικής άσκησης, αλλά και για περεταίρω συνεργασία. Επίσης, η διαδικτυακή πλατφόρμα θα αποτελεί ένα διαδικτυακό χώρο, ο οποίος θα συγκεντρώνει εκπαιδευτικά εργαλεία μη τυπικής μάθησης με θεματική την κοινωνική επιχειρηματικότητα, διαδικτυακό φόρουμ όπου οι νέοι χρήστες θα μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις, οι οποίες θα απαντηθούν από τους εκπαιδευμένους εκπαιδευτές και τέλος, ένα χώρο Επικύρωσης του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού, που παρέχεται από τους άμεσα ενδιαφερόμενους και γνωστούς κοινωνικούς επιχειρηματίες.

Οι εταίροι έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν τους απαιτούμενους αριθμούς των οργανισμών και των συμφεροντούχων. Μέσω του δικτύου που θα δημιουργηθεί, την συμμετοχική ερευνητική προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί και τις προγραμματισμένες σχετικές εκδηλώσεις, οι εταίροι πρόκειται να δημιουργήσουν την αίσθηση της κυριότητας μεταξύ της αντιπροσωπευτικής ομάδας των συμφεροντούχων κατά την διάρκεια του έργου και της προώθησης της πλατφόρμας. Οι ομάδες των συμφεροντούχων (Οργανισμοί νέων, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά και Αναπτυξιακά κέντρα, Κρατικά Ινστιτούτα και Κοινωνικές Υπηρεσίες, Τοπική Κοινότητα και Αρχές, CSO, Επαγγελματικά Δίκτυα, Υπεύθυνοι λήψεων αποφάσεων) οι οποίοι θα εμπλακούν σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, θα προωθήσουν τα νέα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, ενθαρρύνοντας την συνεχόμενη υποστήριξη τους.

Συνεργάτες